Nos activités...

Notre association est là pour apporter support et informations à nos membres - actifs dans le monde de l’automobile, de la moto et de la mobilité - au travers de différentes activités. Nous sommes également ouverts à toutes propositions tant que cela reste dans le cadre de notre mission et valeurs. 
La cotisation annuelle est fixée à un prix démocratique. Chaque adhésion est soumise au Conseil d’administration qui statue souverainement, à la majorité simple, de l'acceptation d'un nouveau membre, sans avoir à justifier sa décision et sans possibilité de recours (Art. 8 des Statuts de l’AJBA asbl).

Onze activiteiten...

Onze vereniging is er om onze leden - die actief zijn in de wereld van auto's, motoren en mobiliteit - via diverse activiteiten te ondersteunen en te informeren. Wij staan ook open voor alle voorstellen, zolang zij maar binnen het kader van onze missie en waarden blijven. 

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is vastgesteld op een democratische prijs. Elk lidmaatschap wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die bij gewone meerderheid beslist over de aanvaarding van een nieuw lid, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren en zonder mogelijkheid van beroep (art. 8 van de statuten van de AJBA vzw).

Réunions

Nous y évoquons les différents sujets liés à l'actualité auto/moto/mobilité.

Les problématiques que nous rencontrons dans notre profession sont également évoquées pour trouver des solutions et faciliter notre activité (comme les essais, contrats, assurances...).


Vergaderingen

Wij bespreken de verschillende onderwerpen in verband met de actualiteit op het gebied van auto's, moto's en mobiliteit. 

Wij bespreken ook de problemen die wij in ons beroep tegenkomen met de bedoeling oplossingen te vinden, en wij zoeken naar manieren die onze activiteiten vergemakkelijken (zoals preofritten, contracten, verzekeringen, …).

Conferenties

Het is belangrijk toegang te hebben tot informatie via erkende deskundigen in binnen- en buitenland.

Daarom bieden wij onze leden conferenties aan over uiteenlopende onderwerpen, die echter altijd verband houden met ons journalistieke werk.


Conférences

Il est important d'accéder à des informations via des experts reconnus en Belgique ou à l'étranger.

 Nous proposons à nos membres des conférences traitant des sujets divers mais toujours en lien avec notre travail journalistique.Avantages

  • Carte avec mention presse pour les membres effectifs
  • Carte avec mention AJBA pour les membres adhérents
  • Newsletters et rapports spécialisés
  • Répertoire régulièrement actualisé des contacts des PR des marques et associations
  • Contacts renforcés entre nos membres et les acteurs des secteurs auto, moto et mobilité

Voordelen

  • Lidkaart met vermelding "PRESSE" voor effecieve leden
  • Lidkaart met vermelding AJBA voor geassocieerde leden
  • Nieuwsbrieven en speciale rapporten
  • Regelmatig geactualiseerd adressenlijst van de contactpersonen in de PR en communicatieafdeling van merken en verenigingen
  • Verbetering van de contacten tussen onze leden en de actoren van de auto-, moto- en mobiliteitssector