Devenir membre...


L’association regroupe les acteurs belges du monde de la mobilité (journalistes, chroniqueurs, internautes auto et moto belges, intervenants importants), quelle que soit leur langue.

L’AJBA asbl est constituée de 2 catégories de membres :

  • les membres effectifs : les journalistes et chroniqueurs qui traitent régulièrement de l’automobile, de la moto et/ou de la mobilité en général via les médias, quotidiens et magazines, photos, audiovisuel, Internet…
  • les membres adhérents : tous les acteurs du monde de l’auto et de la moto, tels que les PR des marques, les associations et fédérations du secteur, les sociétés d’aides à la conduite, les manufacturiers, les sociétés de services...

Notre association est là pour apporter support et informations à nos membres - actifs dans le monde de l’automobile, de la moto et de la mobilité - au travers de différentes activités. Nous sommes également ouverts à toutes propositions tant que cela reste dans le cadre de notre mission et valeurs.

La cotisation annuelle est fixée à un prix démocratique. Chaque adhésion est soumise au Conseil d’administration qui statue souverainement, à la majorité simple, de l'acceptation d'un nouveau membre, sans avoir à justifier sa décision et sans possibilité de recours (Art. 8 des Statuts de l’AJBA asbl).

Lid worden...

De vereniging wil iedereen (journalisten, columnisten, internauten, persverantwoor-delijken, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleben of van beroepsverenigingen) die van ver of van dichtbij betrokken is bij wat er in België speelt op het vlak van auto, moto en mobiliteit een ontmoetingsplatform bieden, elk in hun eigen landstaal.

De vzw AJBA kent twee categorieën van leden : 

  • effectieve leden:  journalisten en columnisten die regelmatig berichten over auto's, moto' en/of mobiliteit in het algemeen via de media, dagbladen, tijdschriften, foto en/of audiovisueel materiaal, internet, ...
  • sympathiserende leden : alle spelers in de wereld van auto's, moto's en mobiliteit zoals de PR en communicatieverantwoor-delijken van de verschillende merken, verenigingen en federaties uit de sector, uit de rij-opleiding, assistentiebedrijven, fabricanten, dienstverlenende bedrijven,...

De vereniging wil leden die actief bezig zijn met de actualiteit en uitdagingen in het auto-moto-mobiliteitsmilieu ondersteunen en informeren via diverse kanalen en aan de hand van de organisatie van een aantal relevante activiteiten. Zij staat echter ook open voor voorstellen die binnen het kader vallen van haar missie en waarden.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is vastgesteld op een democratische prijs. Elk lidmaatschap wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die bij gewone meerderheid beslist over de aanvaarding van een nieuw lid, zonder dat hij zijn beslissing moet motiveren en zonder mogelijkheid van beroep (art. 8 van de statuten van de AJBA vzw).

Nos membres - Onze leden

Décembre / December 2021

Conseil d’administration / Raad van bestuur

de WEERDT Erwin, Président

DE LEENER Philippe, Secrétaire

KOUPRIANOFF Alexandre, Trésorier

STROÏNOVSKY Alexandre, Administrateur

Membres Effectifs / Effectieve Leden

BONAMIS Philippe, Journaliste

FARINONE Christian, journaliste

HAULET Dimitri, Journaliste

KNOL Hans, Journaliste

KEVERS Frédéric, Journaliste

MERENS Yves, Journaliste

VANDERSLEYEN Luc, Journaliste

VANDERSLEYEN Nicolas, Journaliste

VANHALLE Nadine, Journaliste

VERDBOIS Paul, Journaliste

VERMANT Dirk, Journaliste

 Membres Adhérents / Sympathiserende Leden

DEDECKER Philippe

CARRASQUEIRA Michel

COURRIER Pascal (CEO Coyote Benelux)

DELSARTE Guy

FARTEK Gilles

GODART Olivier

HÉBERT Vincent (DG Coyote Benelux)

LECOMPTE Jean-Pierre

LIBERT Didier

REMY Olga

RYLANT Filip (Traxio)

VAN BOSSCHE Jean-Pierre

VAN CANEGHEM Laurent